• 0
 • 0

Privacyverklaring

Pompon Studio, te Kraggenburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Pompon Studio is een onderdeel van By MaDo.

Contactgegevens: www.pomponstudio.nl/contact

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pompon Studio verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Om jou goed van dienst te kunnen zijn en/of een ontwerp te kunnen realiseren lever je de gewenste inhoud en gegevens aan. Bij een geboortekaartje kan het bijvoorbeeld gaan om gegevens van jullie kindje, jullie zelf en indien van toepassing broer(s) en zus(sen) en/of andere betrokken personen. Bij een trouwkaart of ander gepersonaliseerd ontwerp kan het gaan om de gegevens van jou en je partner of gegevens van degene wiens verjaardag of jubileum o.i.d. gevierd zal worden, en/of andere betrokken personen. Daarnaast kan een ontwerp ook foto’s bevatten van jullie, je kind(eren) en andere personen. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt voor het ontwerp. Een ontwerp kan gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Gegevens als verwachte geboortedatum, aankomstdatum, trouwdatum e.d. worden gebruikt voor de planning. Bij een gepersonaliseerd ontwerp kun je dus denken aan de volgende gegevens:

 • Namen van de betreffende personen
 • Contactgegevens van betreffende personen (adres, telefoonnummer, e-mailadres etc.)
 • Voor- en achternaam (kindje) (ook potentiële namen voor zowel een jongen als een meisje)
 • Geboortedatum (kindje)
 • Geboortetijd (kindje)
 • Gewicht (kindje)
 • Lengte (kindje)
 • Geslacht (kindje)
 • Uitgerekende datum (moeder/kind)
 • Aankomstdatum (kindje) (Bijvoorbeeld bij adoptie)
 • Datum van speciale moment: Trouwdatum / Geboortedatum / Verjaardagsdatum / Jubileumdatum e.d.
 • En overige persoonsgegevens die nodig zijn voor het realiseren van een ontwerp/product.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet als doel om bijzondere persoonsgegevens te verzamelen, bijvoorbeeld over: ras, godsdienst, politieke voorkeur e.d. Wanneer je content aanlevert die deze gegevens bevatten zal dit wel gebruikt/verwerkt worden. Zo kan uit een (pas)foto wellicht een ras te herleiden zijn en uit een tekst wellicht een godsdienst. Wanneer u deze aanlevert geeft u toestemming voor verwerking van deze gegevens.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Pompon Studio verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verwerken van jouw aanvraag/bestelling
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Pompon Studio verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Pompon Studio maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pompon Studio) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Pompon Studio bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wanneer het doel is “het ontwerpen en realiseren van een gepersonaliseerd / maatwerk product”, geldt het volgende: Pompon Studio bewaart alle persoonsgegevens die aangeleverd worden voor een ontwerp/bestelling én de definitieve ontwerpen van de kaarten/producten. Om klanten goed van dienst te kunnen zijn wanneer zij in de toekomst een vergelijkbaar ontwerp willen, worden deze bestanden bewaard. Indien er gevraagd wordt om dit te verwijderen, zal Pompon Studio dat uiteraard doen. Ook worden exemplaren van gerealiseerde producten bewaard in het (online en offline) portfolio. Pompon Studio mag producten en foto’s hiervan gebruiken voor promotionele doeleinden. Indien gewenst zal Pompon Studio (een deel van) de gegevens onleesbaar (bijvoorbeeld vervaagd) weergeven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Pompon Studio verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Pompon Studio blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Pompon Studio gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Pompon Studio en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Pompon Studio. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Pompon Studio wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pompon Studio neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op.